+48 501 735 988

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od Poniedziałku do Soboty w godzinach 8:00 - 17:00

UMOWA WYPOŻYCZENIA SAMOCHODU

 

Umowa wypożyczenia zawarta w dniu ……………………………………. pomiędzy :

Solid Consulting Sp. z o.o., zs. w Gorzowie Wlkp., ul. Wyszyńskiego 95, NIP 5993163453 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Łukasza Kotwica zwany dalej Wynajmującym,

a

……………………………………….., numer dowodu osobistego …………………………………………… PESEL ………………………………….

numer prawa jazdy ………………………….………………. zwana/y dalej Najemcą.

§1

 1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie (przekazanie do odpłatnego użytkowania) samochodu

 

…………………………………………………………………..…., nr rejestracyjnym …………………………………………………………., wraz z

 

ubezpieczeniem OC / AC oraz Assistance.

                                         

§2

 

 1. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem pojazdu opisanym w §1 i może nim swobodnie i bez żadnych ograniczeń rozporządzać.

 

§3

 

 1. Opłaty z tytułu wypożyczenia samochodu pobierane są z góry za cały okres najmu i wynoszą;

 

a)       Za wypożyczenie pojazdu                                                                                     ……………….. zł / doba

 

Ewentualne opłaty dodatkowe:

b)       Opłata dodatkowa za każdy kilometr ponad limit wskazany w par 3 pkt 9                     0,25 zł / km

c)        Opłata za udostępnienie danych w przypadku wykroczeń                                 50,00 zł

d)       Opłata za zwrot brudnego pojazdu                                                                      50,00 zł

e)       Opłata za zgubienie dokumentów lub kluczyków                                               750,00 zł

 

 1. Najemca nie może dokonywać żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych napraw w wypożyczonym samochodzie.
 2. Samochód o którym mowa wyżej, wynajmuje się od dnia ………………..………… godz. ………………………., stan licznika

 

……………….……………… do dnia ……………………………..……………… godz. ……………………………. , tj. …………………. doby/a.

 1. Najemca zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego samochodu wymienionego w punkcie 1 § 1 do upływu wymienionego wyżej terminu. W przypadku zwłoki w czasie zostanie naliczona kara umowna w wysokości trzykrotnej opłaty za dobowy wynajem auta.
 2. Stan paliwa ocenia się w chwili przekazania pojazdu na poziomie: ………………………..……………
 3. Miejsce odbioru samochodu przez Najemcę; Gorzów Wlkp., ul. ……………………………………..….
 4. Miejsce zwrotu samochodu przez Najemcę; Gorzów Wlkp., ul. …………………………….…………….
 5. Najemca nie ma prawa przedłużania terminu wynajmu bez wyraźnej zgody potwierdzonej: pisemnie, e-mailem, bądź sms-em z wyświetlonym nr nadawcy, wysłanym na numer: +48501735988
 6. Ustala się średni limit dzienny w wysokości ………………………. km (………………………………………… km). Przekroczenie tego limitu skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z par. 3.
 7. Najemca odpowiada za wszystkie wykroczenia drogowe. W przypadku, gdy konieczne będzie udostępnienie danych Najemcy na wezwanie uprawnionych do nałożenia mandatów karnych podmiotów - Wynajmujący naliczy dodatkową opłatę zgodnie z par 3.
 8. Wszystkie koszty związane z użytkowaniem pojazdu, w tym paliwo, ponosi Najemca.
 9. W trakcie wypożyczenia Najemca będzie dbał o bezpieczeństwo pojazdu oraz odpowiednio zabezpieczy pojazd przed kradzieżą. W przypadku awarii pojazdu Najemca odpowiednio zabezpieczy pojazd oraz dokumenty rejestracyjne i kluczyk.
 10. W dniu zawarcia umowy, nie później jednak niż w dniu pobrania pojazdu Najemca wpłaca kaucję w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych).
 11. Kaucja stanowi również potwierdzenie rezerwacji pojazdu we wskazanym powyżej terminie. W przypadku rezygnacji z wynajmu z jakiejkolwiek przyczyny kaucja zostanie zatrzymana przez Wynajmującego. Kaucja lub jej odpowiednia część może zostać zatrzymana również w przypadku dokonania zniszczeń lub zabrudzeń wewnątrz pojazdu lub w przypadku możliwego do udowodnienia uszkodzenia pojazdu wynikającego z winy kierującego w związku z nieodpowiednim użytkowaniem pojazdu.
 12. W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy Wynajmujący zatrzyma wpłaconą kaucję. Ponadto jeżeli zatrzymana kaucja nie pokryje kosztów naprawy uszkodzeń Najemca zgadza się dodatkowo na pokrycie faktycznych kosztów naprawy pojazdu w tej sytuacji. Łączna suma udziału własnego Najemcy w likwidacji szkody wynosi maksymalnie 4000,00 zł.
 13. W przypadku, gdy z winy Najemcy pojazd ulegnie uszkodzeniu, a szkoda według kosztorysu sporządzonego przez ubezpieczyciela zostanie zakwalifikowana jako szkoda całkowita - Najemca zostanie obciążony dodatkową karą umowną w wysokości 5000,00 zł
 14. W przypadku dokonania zniszczeń lub zabrudzeń wewnątrz pojazdu lub w przypadku możliwego do udowodnienia uszkodzenia pojazdu wynikającego z winy kierującego w związku z nieodpowiednim użytkowaniem pojazdu, których usunięcie niemożliwe jest z polisy OC/AC pojazdu - Wynajmujący pokryje wszystkie koszty ich usunięcia / napraw.
 15. Najemca potwierdza, iż został zapoznany z wymaganiami OWU ubezpieczenia OC/AC/Assistance i całkowicie je akceptuje.
 16. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu lub uszkodzenia pojazdu wynikającego ze zdarzenia drogowego Najemca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wynajmującego drogą telefoniczną, a następnie będzie postępował zgodnie z poleceniami Wynajmującego.
 17. Unieruchomienie pojazdu z winy Najemcy nie zwalnia Najemcy z obowiązku odstawienia auta do miejsca oznaczonego w par 3 pkt 7 we wskazanym w umowie terminie.
 18. Najemca nie będzie rościł żadnych praw oraz nie będzie wnosił o żadne odszkodowania w stosunku do Wynajmującego w przypadku awarii pojazdu lub wystąpienia szkód komunikacyjnych.
 19. Najemca oświadcza, że otrzymuje samochód sprawny technicznie. Ewentualne usterki powinny zostać przez Najemcę zgłoszone w momencie odbioru pojazdu i wykazane na odwrocie umowy lub w formie odrębnego protokołu.
 20. Najemca oświadcza, iż został poinstruowany i przeszkolony w zakresie obsługi samochodu, w tym poszczególnych urządzeń technicznych. Nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag i zastrzeżeń.
 21. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z wymaganiami, kwalifikacjami i uprawnieniami do kierowania samochodem oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu. Niezależnie od tego kto w imieniu Najemcy będzie prowadził wypożyczony pojazd, Najemca oświadcza, iż ponosił będzie całkowitą odpowiedzialność za wszystkie działania kierowcy, któremu Najemca udostępni pojazd.
 22. W przypadku wyrządzenia szkód przez Kierowcę (Najemcę lub jakiegokolwiek innego Kierowcę, któremu Najemca udostępnił pojazd w trakcie wypożyczenia) będącym pod wpływem alkoholu lub we wszystkich innych przypadkach uniemożlwiających wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC/AC lub skorzystania z ubezpieczenia Assistance (zgodnie z OWU tych ubezpieczeń) Najemca ponosić będzie pełną odpowiedzialność materialną związaną ze wszystkimi szkodami i zdarzeniami, wymagającymi skorzystania z ww. ubezpieczeń.
 23. Najemca nie ma prawa użyczać odpłatnie pojazdu będącego przedmiotem wynajmu.
 24. W przypadku awarii pojazdu lub wystąpienia zdarzenia drogowego skutkującego unieruchomieniem pojazdu Najemca nie będzie rościł żadnych oczekiwań od Wynajmującego wykraczających poza zakres ubezpieczenia Assistance.
 25. W przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego z winy Najemcy skutkującego unieruchomieniem pojazdu Najemca pokryje koszty ewentualnego holowania do siedziby Wynajmującego, wykraczające poza limit ustalony dla ubezpieczenia Assistance.
 26. Najemca zobowiązuje się do korzystania z samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami (zwłaszcza nie przekraczać dopuszczalnej ładowności wskazanej w dowodzie rejestracyjnym).

§4                              

 1. Wraz z pojazdem oraz kluczykiem, Wynajmujący przekazuje na czas trwania najmu Najemcy: dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową OC/ kopię ubezpieczenia Assistance.
 2. Najemca bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony pojazd.

 

§5

 

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Umowa zawiera dwie strony.

 

 

……………………………………………..                                                                              ………………………………………………………………….

           Wynajmujący                                                                                                                  Najemca (data i czytelny podpis)